Regulamin konkursu Dzień Spódnicy

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Konkurs jest organizowany pod nazwą Dzień Spódnicy

2.Organizatorem Konkursu jest Deltex sp. z o.o.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest wymieniony wyżej organizator

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/SprzedajemyTkaniny/ w dniach od 30 października 2018, od 11:05 do dnia uzyskania 10 poprawnego zgłoszenia, ale nie dłużej niż do 9.11.2018.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Deltex sp. z o.o.    
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Deltex sp. z o.o.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:

osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

osoba ta musi umieścić w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie własnoręcznie uszytej przez siebie sukienki

 

§ 3

NAGRODY

 

1. Nagrodą w konkursie jest kupon uprawniający do 5% rabatu na cały asortyment dostępny w sklepie SprzedajemyTkaniny.pl       
2. Zdobywcy nagród zostaną wyłonieni metoda chronologiczną na podstawie kolejności zgłoszeń umieszczonych pod postem konkursowym na profilu SprzedajemyTkaniny.pl https://www.facebook.com/SprzedajemyTkaniny/, którzy umieścili pod postem, w komentarzach zdjęcie wykonanej przez siebie spódnicy. Będzie to 10 pierwszych prawidłowych zgłoszeń.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.            
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 7 dni roboczych
5. Nagroda – kod rabatowy z możliwością wykorzystania do 31.12.18, zostanie wysłany laureatowi za pośrednictwem Facebooka
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Deltex sp. z o.o.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, sponsorowany, przeprowadzany przez serwis Facebook.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich ewentualnej poprawy. Dane użytkownika będą wykorzystywane przez okres trwania konkursu.         
2. Użytkownicy przystępując do konkursu i wysyłając zdjęcia swoich spódnic wyraża zgodę na nieodpłatne upublicznienie ich na profilu Facebook’owym oraz Instagramie firmy Deltex sp. z o.o. wraz z możliwością podania ich imienia jako autora.

 

§ 5

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w głównej mierze zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie sprzedajemytkaniny.pl